Inchide

Trimite unui prieten

Analiza swot

Exportă PDF - Analiza swot Tipăreşte pagina - Analiza swot Trimite unui prieten - Analiza swot

Din consultarea locuitorilor comunei Aţel şi a satului aparţinător Dupuş şi a grupurilor de lucru (actori locali, agenţi economici şi consilieri locali) au rezultat domeniile de interes în vederea elaborării strategiei de dezvoltare socio-economice a comunei Aţel pentru perioada 2008 - 2013: resursele umane, infrastructura fizică, mediu, dezvoltare locală şi turism.

 

Puncte tari

 

Resurse umane

 • oameni ospitalieri;
 • populaţie eterogenă (români, maghiari, rromi, saşi);
 • număr mare de confesiuni, foarte bine organizaţi din punctul de vedere al statutului religios, ortodocşi, greco-catolici, creştini după evanghelie;
 • personal calificat în învăţământ;
 • cadre medicale calificate în domeniul sanitar: medicină umană şi veterinară.

 

Infrastructura fizică

 • acoperirea teritorială bună a reţelei de distribuţie cu energie electrică;
 • reţea de distribuţie a gazelor naturale;
 • reţea de telefonie fixă digitală în toate localităţile;
 • acces la transportul rutier;
 • apropiere de Mediaş şi Sighişoara ;
 • existenţa studiilor de fezabilitate pentru reţelele de canalizare;
 • dispensar medical şi veterinar;
 • telefonie mobilă ORANGE şi COSMOTE;
 • bibliotecă comunală şi şcolară;
 • cămine culturale în Aţel şi Dupuş.

 

Mediu

 • cadru natural relativ variat;
 • culoarul Târnava Mare constituie axa geografică a teritoriului, cu un potenţial de fertilitate ridicat;
 • clima temperată specifică Bazinului Transilvaniei;
 • vegetaţia reprezentată de:
 • păşuni;
 • vegetaţie forestieră;
 • culturi agricole;
 • viţă de vie;
 • pomicultură.

 

 Dezvoltare locală

 • Mare diversitate de produse agricole locale;
 • Produse agricole ecologice;
 • Bogat potenţial pomicol şi viticol;
 • Bogat potenţial zootehnic;
 • Zonă optimă pentru cultura cerealelor şi creşterea animalelor;
 • Nivel satisfăcător al asistenţei medicale umane şi veterinare;
 • Sprijinul autorităţilor locale în vederea demarării unor investiţii în plan local;
 • Potenţial ridicat de investiţii în exploataţii vegetale şi animale.

 

Turism

 • existenţa unor obiective turistice;
 • legături bune de transport spre zonele turistice din afara comunei (Sibiu, Sighişoara, Mediaş);
 • posibilităţi de vânătoare (mistreţ, căprior, iepuri, fazani, vulpi, lupi) şi pescuit (crap, caras, somn, ştiucă);
 • apropierea de Biertan.

 

Puncte slabe

 

Resurse umane

 • îmbătrânirea populaţiei;
 • migrarea forţei de muncă ;
 • scăderea natalităţii;
 • lipsa de centre de orientare profesională;
 • lipsa unui centru de informare şi consiliere pentru cetăţeni;
 • lipsa iniţiativelor din partea tinerilor;
 • lipsa spiritului antreprenorial.

 

Infrastructura fizică

 • nu exista reţea de alimentare cu apă;
 • starea proastă a drumului comunal spre Dupuş;
 • starea proastă a străzilor din Aţel şi Dupuş;
 • degradarea drumului judeţean dintre Aţel şi DN 14;
 • aglomeraţia mare de case sporeşte riscul de incendii;
 • lipsa unor puncte sanitare moderne în satele aparţinătoare;
 • colmatarea pâraielor.

 

Mediu 

 • inexistenţa unei reţele de tratare şi epurare a apei;
 • poluarea veche de la culoarul Copşa Mică - Mediaş - Sighişoara;
 • lipsa tehnologiilor de reciclare a deşeurilor;
 • lipsa spaţiilor amenajate pentru gunoaie menajere;
 • pânza freatică este deteriorată datorită deversării deşeurilor din decantoarele populaţiei; 
 • nu exista educaţie şi respect faţă de protecţia mediului (gunoiul menajer se aruncă la întâmplare, în special la marginile localităţilor şi a apelor curgătoare);
 • nu există sistem de colectare a gunoiului menajer în localitatea Dupuş.

 

 Dezvoltare locală

 • grad redus de asociere a proprietarilor agricoli;
 • nu există reţele de achiziţionare a produselor agricole şi a animalelor;
 • distanţă mare de centrul de judeţ (70 km.);
 • lipsa de specialişti şi de coordonare pentru planurile de afaceri;
 • lipsa promovării programelor de finanţare nerambursabile.

 

Turism

 • existenţa unei infrastructuri fizice necorespunzătoare şi a unei dotări necorespunzătoare ;
 • lipsa promovării potenţialului zonei;
 • lipsa unor pensiuni turistice pe teritoriul comunei care să ofere servicii de cazare şi masă;
 • promovarea slabă a datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor locale.

 

 Oportunităţi

 

Resurse umane

 • existenţa facilităţilor pentru investitori, angajatori şi angajaţi;
 • legislaţie în favoarea atragerii intelectualilor şi tinerilor în mediul rural (avantaje pentru profesorii sau/şi tinerii care se stabilesc la sat);
 • dezvoltarea resurselor umane în cadrul programelor PHARE şi POS-DRU;
 • implicarea şi colaborarea dintre APL şi societatea civilă şi/sau IMM.

 

Infrastructura fizică

 • apropierea de oraşele Mediaş şi Sighişoara;
 • existenţa finanţărilor nerambursabile în cadrul programelor post aderare;
 • existenţa unor programe de dezvoltare a infrastructurii la nivel judeţean;
 • înfiinţarea şi dotarea unei formaţii pentru situaţii de urgenţă.

 

Mediu

 • gospodărirea eficientă a cadrului natural (sol, subsol);
 • implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;
 • mediu optim pentru ferme viticole şi pomicole;
 • posibilităţi de amenajare de platforme de gunoi;
 • reamenajarea şi extinderea zonelor verzi;
 • implicarea copiilor şi tinerilor în activităţi voluntare de educaţie ecologică, plantări de arbori şi igienizare;
 • defrişarea organizată şi raţională a pădurilor;
 • reîmpăduriri în cadrul PNDR.

 

Dezvoltare locală

 •  înfiinţarea unui centru de consultanţă agricolă şi de afaceri;
 • dezvoltarea infrastructurii fizice în mediul rural;
 • dezvoltarea serviciilor sociale;
 • mai bună informare a cetăţeanului prin crearea unui birou de consiliere locală (asistenţă socială, medicală, protecţia muncii, alte informaţii utile)
 • înfiinţarea de IMM-uri (demararea de noi afaceri);
 • accesul la INTERNET este o oportunitate pentru o informare rapidă şi corectă;
 • existenţa unor domenii cu potenţial de absorbţie şi modernizare ridicat (turism, agricultură, meşteşuguri tradiţionale).

 

Turism

 • promovarea turismului de nişă;
 • calificarea personalului din turism;
 • valorificarea evenimentelor culturale şi tradiţionale;
 • înfiinţarea de pensiuni agro-turistice;
 • organizarea de tabere de vară pentru elevi, studenţi, cetăţeni străini;
 • prezentarea comunei pe pagină de INTERNET şi reînnoirea permanentă a acesteia;
 • încheierea de parteneriate cu localităţi din spaţiul UE.

 

Ameninţări

Resurse umane

 • scăderea nivelului de calificare profesională a tinerilor;
 • îmbătrânirea populaţiei;
 • menţinerea tendinţelor migraţioniste către centrele urbane şi străinătate.

 

Infrastructura fizică

 • dotare scăzută a localităţilor cu reţele tehnico-edilitare.

 

Mediu 

 • lipsa proiectelor de protecţia mediului;
 • înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu.

 

 Dezvoltare locală

 • lipsa atitudinilor şi practicilor de tip asociativ în agricultură;
 • slaba comercializare a produselor agricole şi artizanale;
 • gradul ridicat de izolare în raport cu cercurile de afaceri.

 

Turism

 • teama localnicilor faţă de investiţiile turistice;
 • lipsa promovării potenţialului turistic.