Circulatia
Relaţiile comunei Aţel cu alte localităţi din teritoriu se realizează pe cale rutieră şi feroviară.

Accesul pe cale rutieră în comuna Aţel se face prin drumul judeţean DJ 142F care se desprinde din DN 14, drum ce traversează partea de nord a comunei Aţel. În interiorul satului Aţel circulaţia se face prin intermediul DC 21. Accesul în satul Dupuş se face prin DC 22, care se desprinde din DJ 142F, la circa 1,5 km nord de satul Aţel. DC 21 este asfaltat, este în stare tehnică bună si are lungimea de 7,5 km. DC 22 pe care se realizează accesul în satul Dupuş are o lungime de 4 km şi este în stare tehnică foarte proastă, acesta fiind în fapt şi motivul pentru care nu există transport local care sa lege comunitatea de exterior.

Reţeaua stradală a comunei Aţel are o lungime de 8,5 km, din care 2,5 km drum asfaltat în satul Aţel şi 2,2 km drum asfaltat în satul Dupuş

Echiparea tehnico-edilitară

Nivelul de echipare edilitară a comunei este necorespunzător etapei istorice pe care o parcurgem. Lipsa unui sistem unitar de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a apelor uzate menajere determină consecinţe negative în ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a comunei: nivel de trai scăzut, posibilitatea apariţiei unor boli, lipsa investiţiilor, limitarea numărului construcţiilor noi ş.a.

Gospodărirea apelor
Pe teritoriul comunei Aţel există o serie de lacuri, dintre acestea două lacuri aparţin Agenţiei Domeniilor Statului, iar trei se afla în proprietate privată fiind exploatate ca heleştee.

Alimentarea cu apă potabilă
Alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor comunei se face parţial prin fântâni săpate la adâncimi mici (sub 10 m) şi parţial prin sisteme de tip asociativ. Pânza de apă freatică în zonă se află la adâncimi mici şi este sub influenţa hidrostatică a râului Târnava Mare. Acest fapt face uşor accesibilă apa subterană, utilizată în gospodăriile comunei, chiar daca nu este de calitate corespunzătoare.

În comună există peste 160 de gospodării dotate cu instalaţii interioare de apă.

Canalizarea
Comuna Aţel nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate. Datorită faptului că apa uzată este deversată necontrolat pe sol sau în fose septice necorespunzătoare se semnalează riscul contaminării apelor subterane la adâncimi mici, adica tocmai a acelora care sunt folosite pentru alimentarea cu apă a locuitorilor.

Alimentarea cu energie electrică
Comuna Aţel este racordată la sistemul de alimentare cu energie electrică din staţia 110/20 kv Mediaş printr-o linie electrică aeriană. La această linie sunt racordate localităţile Brateiu, Aţel, Dupuş, Biertan, cu o derivaţie spre localitatea Dupuş şi prin traversarea localităţii Aţel.

În perimetrul comunei Aţel sunt amplasate patru posturi de transformare, astfel: trei posturi de transformare în satul Aţel şi un post de transformare în satul Dupuş. Aceste posturi de transformare preiau tot consumul din cele două localităţi.

Consumatorii din localitate sunt în principal consumatorii casnici la care se adaugă consumul edilitar: clădiri administrative, şcoli, biserici, dispensar, cămin cultural, magazine, alimentaţie publică, etc.

Telefonie
Reţeaua telefonică din comuna Aţel este realizată pe stâlpii de transport a energiei electrice – reţeaua de joasă tensiune.

În localitatea Aţel există şi reţea de telefonie mobilă.

În perimetrul localităţilor Aţel şi Dupuş nu sunt instalaţii subterane şi nici instalaţii de interes interjudeţean.

Încălzirea locuinţelor
Gospodăriile populaţiei se încălzesc în sistem individual, utilizând drept combustibil gazul metan, lemnul şi alţi combustibili. În satul Aţel (398 gospodării) şi în satul Dupuş (119 gospodării) locuitorii deţin sobe care folosesc drept combustibil gazul metan. La bucătării se foloseşte atât gazul metan cât şi lemnul. Apa caldă pentru spălat se realizează în proporţie relativ mică în instalaţii interioare de preparare a apei calde.

Alimentarea cu gaze naturale
Ambele sate ale comunei Aţel sunt prevăzute cu reţea de distribuţie gaze naturale realizată în anul 1954. Reţeaua de distribuţie a gazului metan are o lungime totală de 5790 m în satul Aţel şi 2730 în satul Dupuş, asigurând astfel necesarul de gaze pentru încălzirea locuinţelor, prepararea apei calde menajere şi prepararea hranei.

În cele două sate ale comunei, peste 500 de gospodării au realizate branşamente la reţeaua de distribuţie a gazului metan. Gazul metan este folosit la încălzirea locuinţelor, prepararea hranei şi în unele gospodării la prepararea apei calde menajere.

Gospodărirea comunală
În localitatea Aţel funcţionează serviciul de salubritate publică.

În localitatea Dupuş, gunoiul menajer este transportat de localnici la o groapă neamenajată şi neautorizată aflată în marginea localităţii.

Transportul local
În localitatea Aţel căile de comunicaţie existente satisfac necesităţile cetăţenilor pentru deplasarea în alte localităţi. Tot în satul Aţel există şi transport feroviar, existând staţie de cale ferată. Transportul local rutier este asigurat de o societate privată care, prin intermediul câtorva autobuze asigură transportul cetăţenilor între municipiul Mediaş şi satul Aţel prin 6 curse pe zi.

Satul Dupuş nu beneficiază de transport local, aceasta constituind o problemă foarte importantă pentru locuitori.

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com