Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu

                                                                                             Hotarari de consiliu anul 2022

Hotararea nr.19-2022 privind aprobarea participarii comunei Atel prin ADI in cadrul PNRR.

Hotararea nr.18-2022 privind aprobarea aderarii de noi membrii,modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public.

Hotararea nr.17-2022 privind desemnarea primarului comunei Atel ca reprezentant in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local.

Hotararea nr.16-2022 privind aprobarea cotizatiei Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate.

Hotararea nr.15-2022 privind constituirea ADI ,,Medias-Zona Metropolitana”.

Hotararea nr.14-2022 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I pentru 2022.

Hotararea nr.13-2022 privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes loca”.

Hotararea nr.12-2022 privind aprobarea Planului de actiuni si interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2022.

Hotararea nr.11-2022 privind aprobarea Planului local de actiuni in domeniul asistentei sociale pentru anul 2022.

Hotararea nr.10-2022 privind mandatarea primarului comunei Atel ca reprezentant al comunei Atel ADI ECO SIBIU.

Hotararea nr.9-2022 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a pajistilor aflate in domeniul privat al comunei Atel.

Hotararea nr.8-2022 privind aprobarea vanzarii prin licicatie publica deschisa a unui teren,apartinand domeniului privat al comunei Atel,amplasat in intravilanul localitatii Atel.

Hotararea nr.7-2022 privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Atel.

Hotararea nr.6-2022 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Atel.

Hotararea nr.5-2022 privind aprobarea Bugetului Local pentru anul 2022.

Hotararea nr.4-2022 privind aprobarea Planului de masuri pentru dezvoltarea economica,sociala si de mediu a comunei Atel pentru anul 2022.

Hotararea nr.3-2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a programului de achizitii publice,al comunei Atel,din anul 2022.

Hotararea nr.2-2022 privind acoperirea definitiva a deficitului din sectiunea de dezvoltare,din anul 2021.

Hotararea nr.1-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Atel,pentru o perioada de 3 luni.

   Hotarari de consiliu anul 2021

Hotararea nr.54-2021 privind aprobarea destinatiei si volumului de masa lemnoasa care poate fi recoltata in anul 2022,din fondul forestier proprietate publica a UAT Atel,judetul Sibiu.

Hotararea nr.53-2021 cu privire la completarea HCl nr.14/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 conform Directivei 1999/62/CE si a ratei de conversie euro de la data de 01.10.2021 stabilita de Comisia Europeana.

Hotararea nr.52-2021 privind instruirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, inclusiv,datorate bugetului local catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Atel,judetul Sibiu.

Hotararea nr.51-2021 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la data de 31.12.2021.

Hotararea nr.50-2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV/2021.

Hotararea nr.49-2021 privind constatarea incetarii de drept,inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de viceprimar al comunei Atel,judetul Sibiu,ca urmare a demisiei domnului Schoffend Simion Traian.

Hotararea nr.48-2021 privind acordarea unor pachete alimentare in anul 2021 cu ocazia Sarbatorilor de Craciun persoanelor cu varsta peste 75 ani,persoanelor cu probleme grave de sanatate si elevilor.

Hotararea nr.47-2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV/2021.

Hotararea nr.46-2021 privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Atel,judetul Sibiu”.

Hotararea nr.45-2021 privind aprobarea devizului general estimativ si a depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny” a obiectivului de investitii ,,Retea de canalizare menajera in localitatea Dupus,comuna Atel,judetul Sibiu”.

Hotararea nr.44-2021 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Atel,aferente semestrului I,din anul scolar 2021-2022.

Hotararea nr.43-2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV/2021.

Hotararea nr.42-2021 privind modificarea art.1 din HCL nr.12/2017 pentru aprobarea cheltuielilor actualizate care nu se finanteaza prin PNDL pentru obiectivul de investitii ,,Constructie retele de canalizare in localitatea Atel,comuna Atel,judetul Sibiu”.

Hotararea nr.41-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Constructie retele de canalizare in localitatea Atel,comuna Atel,judetul Sibiu”.

Hotararea nr.40-2021 privind alegerea preseditelui de sedinta al Consiliului local al comunei Atel,pe o perioada de 3 luni.

Hotararea nr.39-2021  privind revocarea HCL Atel nr.19/2021 privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Atel.

Hotararea nr.38-2021 privind aprobarea programului pilot in Municipiul Medias in vederea implementarii instrumentului economic ,,plateste pt cat arunci” la nivelul UAT-urilor membre A.D.I ,,ECONORD Sibiu”.

Hotararea nr.37-2021 privind modificarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica de pe raza comunei Atel.

Hotararea nr.36-2021 privind aprobarea contributiei la ,,Fondul de solidaritate” pentru ajutorarea persoanelor afectate de fenomene meteo extreme sau pandemii.

Hotararea nr.35-2021 privind asocierea comunei Atel prin Consiliul Local Atel cu unitati administrativ teritoriale limitrofe Municipiului Medias in vederea constituirii unei Asociatii de dezvoltare intercomunitara-zona metropolitana.

Hotararea nr.34-2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III/2021.

Hotararea nr.33-2021 privind alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul local al comunei Atel,ca sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza administrativ teritoriala a comunei Atel.

Hotararea nr.32-2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de inregistrare,evidenta si radierea vehiculelor.

Hotararea nr.31-2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Atel.

Hotararea nr.30-2021 privind aprobarea Statutului comunei Atel,judetul Sibiu.

Hotararea nr.29-2021 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Atel.

Hotararea nr.28-2021 privind aprobarea vanzariiprin licitatie publica deschisa a unui numar de 10 terenuri,apartinand domeniului privat al comunei Atel.

Hotararea nr.27-2021 privind aprobarea Contractului de comodat a spatiului cu destinatie, Cabinet medical din comuna Atel.

Hotararea nr.26-2021 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gedtiunii serviciului de salubrizare.

Hotararea nr.25-2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III/2021.

Hotararea nr.24-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Atel pe o perioada de 3 luni.

Hotararea nr.23-2021 privind inregistrarea Primariei comunei Atel in SNEP,precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar.

Hotararea nr.22-2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III/2021.

Hotararea nr.21-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Atel,pe o perioada de 3 luni.

Hotararea nr.20-2021 privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Atel, judetul Sibiu.

Hotararea nr.19-2021 privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Atel, judetul Sibiu.

Hotararea nr.18-2021 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta si reprezentare in instanta pentru apararea intereselor Comunei Atel si ale autoritatilor publice locale din comuna Atel.

Hotararea nr.17-2021 privind aprobarea pretului de vanzare directa a lemnului de foc fasonat catre persoanele fizice din comuna Atel, judetul Sibiu in anul 2021.

Hotararea nr.16-2021 privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Atel, judetul Sibiu.

Hotararea nr.15-2021 privind aprobarea cuntumului si numarului de burse acordate elevilor preuniversitar de stat din comuna Atel.

Hotararea nr.14-2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.

Hotararea nr.13-2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021.

Hotararea_nr.12-2021 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a pajistilor aflate in domeniul privat al Comunei Atel,judetul Sibiu precum si stabilirea unor reguli privind organizarea pasunatului

Hotararea_nr.11-2021 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,de pe raza teritoriala a comunei Atel,judetul Sibiu pentru anul 2021-2022

Hotararea_nr.10-2021 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si a programului de achizitii publice al comunei Atel,judetul Sibiu,din anul 2021

Hotararea_nr.9-2021 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si al Statului Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara ”ECONORD Sibiu” 

Hotararea_nr.8-2021 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanismal comunei Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.7-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Atel ,judetul Sibiu,pe o perioada de 3 luni

Hotararea_nr.6-2021 privind aplicarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.5 cu privire la modificarea HCL nr.17/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Hotararea_nr.4-2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.3–2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021

Hotararea_nr.2-2021 privind aprobarea planului de masuri pentru dezvoltarea economica,sociala si de mediu a comunei Atel,judetul Sibiu,pentru anul 2021

Hotararea_nr.1-2021 privind acoperirea definitiva deficitului din sectiunea de dezvoltare,din anul 2020

 

  Hotarari de Consiliu anul 2020

Hotararea_nr.36-2020 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONORD Sibiu”

Hotararea_nr.35-2020 privind aprobarea destinatiei si volumului de masa lemnoasa care poate fi recoltata in anul 2021,din fondul forestier proprietate publica a UAT Atel

Hotararea_nr.34-2020 privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a comunei Atel

Hotararea_nr.33-2020 privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a comunei Atel

Hotararea_nr.32-2020 privind aprobarea modificarii organigramei si statuluide functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.31-2020 privind acordarea unor pachete cu ocazia Sarbatorilor de Craciun

Hotararea_nr.30-2020 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la data de 31.12.2020

Hotararea_nr.29-2020 privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Atel

Hotararea_nr.28-2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2020

Hotararea_nr.27-2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Atel

Hotararea_nr.26-2020 privind alegerea viceprimarului comunei Atel,judetul Sibiu

Hotararea_nr.25-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al com.Atel,pe o perioada de 3 luni

Hotararea_nr.24-2020 privind aprobarea marcarii de trasee turistice pe raza comunei Atel,ca parte a destinatiei Colinele Transivaniei

Hotararea_nr.23-2020 privind aprobarea participarii Comunei Atel la realizarea proiectului Via Transilvanica(Calea Transilvaniei)

Hotararea_nr.22-2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020

Hotararea_nr.21-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea_nr.20-2020 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pt anul 2020 la „S.C.ECO-SAL”Medias

Hotararea_nr.19-2020 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „NORD TRANS”

Hotararea_nr.18-2020 privind acordare facilitati la plata impozitului sau a taxei pe cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice din comuna Atel

Hotararea_nr.17-2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2021

Hotararea_nr.16-2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2020

HCL nr. 15 din data de 02.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatoriulor tehnico-economici și a Listei prioritare de investiții pt Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
HCL nr. 14 din data de privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, aferente unor activități din componența Serviciului de salubritate
HCL nr. 13 din data de 19.02.2020, privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2020
HCL nr. 12 din data de 11 mai 2020, privind alegerea președinteleui de ședință
HCL nr. 11 din data de 19.02.2020, privind Planul de Analiză a Riscurilor pentru comuna Ațel, județul Sibiu.
HCL nr. 10 din data de 19.02.2020, privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al comunei Ațel, județul Sibiu, de tipul VI,organigrama și regulamentul de organizare și funcționare
HCL nr. 9 din data de 19.02.2020, privind aprobarea casării unor obiecte de inventar din domeniul public a comunei Ațel, județul Sibiu
HCL nr. 8 din data de 19.02.2020, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020
HCL nr. 7 din data 19.02.2020, privind aprobarea reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat, de pe raza teritorială a comunei Ațel, județul Sibiu, pentru anul 2020-2021
HCL nr. 6 din data de 19.02.2020, privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
HCL nr. 5 din data de 19.05.2020, privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Ațel
HCL nr. 4 din data de 19.02.2020, privind alocarea unei sume din bugetul local pentru organizarea acțiunilor și menifestărilor ocazionate de Ziua de 8 martie- Ziua Internațională a Femeii.
HCL nr. 3 din data de 19.02.2020, privind aprobarea Ghidului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitați culturale și sportive nonprofit de interes general.
HCL nr. 2 din data de privind aprobarea planului de masuri pentru dezvoltarea economica si sociala și de mediu a comunei Atel, judetul Sibiu, pentru anul 2020
HCL nr. 1 din data de privind acoperirea definitiva a deficitului din sectiunea de dezvoltarea precum si utilizarea fondului de rulment al anului precedent

 

Hotarari de Consiliu anul 2019

Hotarari de Consiliu anul 2018

Hotarari de Consiliu anul 2017

Hotarari de Consiliu anul 2016

Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com

Sari la conținut Click to listen highlighted text!