Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Ațel, județul Sibiu

PROIECTE PERIOADA 2016 – 2020

I. Îmbunatațirea infrastructurii (transport,mediu,educație,cultură, turism)

1. Înfiinţarea reţelei de colectare a apei uzate în comuna Aţel -MDRAP
2. Înființarea reţelei de alimentare cu apă în comuna Aţel – Apa Târnavei Mari
3. Asfaltare străzi în comuna Aţel – AFIR
4. Construirea unei gradinițe -AFIR
5. Realizarea de activități culturale,de promovare și prezentare a tradițiilor locale.
6. Colectarea selectivă a deşeurilor.

II . Dezvoltarea economiei locale

7. Promovarea turismului.

8. Promovarea potențialului agricol și zootehnic.

III. Dezvoltarea adminstrației publice locale

9.Continuarea procesului de descentralizare.

IV.Îmbunatațirea serviciilor sociale

10. Înfințarea unui serviciu de asistență la domiciliul persoanlor vârstnice.


Analiza swot

Din consultarea locuitorilor comunei Aţel şi a satului aparţinător Dupuş şi a grupurilor de lucru (actori locali, agenţi economici şi consilieri locali) au rezultat domeniile de interes în vederea elaborării strategiei de dezvoltare socio-economice a comunei Aţel pentru perioada 2008 – 2013: resursele umane, infrastructura fizică, mediu, dezvoltare locală şi turism.

Puncte tari

Resurse umane

 • oameni ospitalieri;
 • populaţie eterogenă (români, maghiari, rromi, saşi);
 • număr mare de confesiuni, foarte bine organizaţi din punctul de vedere al statutului religios, ortodocşi, greco-catolici, creştini după evanghelie;
 • personal calificat în învăţământ;
 • cadre medicale calificate în domeniul sanitar: medicină umană şi veterinară.

Infrastructura fizică

 • acoperirea teritorială bună a reţelei de distribuţie cu energie electrică;
 • reţea de distribuţie a gazelor naturale;
 • reţea de telefonie fixă digitală în toate localităţile;
 • acces la transportul rutier;
 • apropiere de Mediaş şi Sighişoara ;
 • existenţa studiilor de fezabilitate pentru reţelele de canalizare;
 • dispensar medical şi veterinar;
 • telefonie mobilă ORANGE şi COSMOTE;
 • bibliotecă comunală şi şcolară;
 • cămine culturale în Aţel şi Dupuş.

Mediu

 • cadru natural relativ variat;
 • culoarul Târnava Mare constituie axa geografică a teritoriului, cu un potenţial de fertilitate ridicat;
 • clima temperată specifică Bazinului Transilvaniei;
 • vegetaţia reprezentată de:
 • păşuni;
 • vegetaţie forestieră;
 • culturi agricole;
 • viţă de vie;
 • pomicultură.

Dezvoltare locală

 • Mare diversitate de produse agricole locale;
 • Produse agricole ecologice;
 • Bogat potenţial pomicol şi viticol;
 • Bogat potenţial zootehnic;
 • Zonă optimă pentru cultura cerealelor şi creşterea animalelor;
 • Nivel satisfăcător al asistenţei medicale umane şi veterinare;
 • Sprijinul autorităţilor locale în vederea demarării unor investiţii în plan local;
 • Potenţial ridicat de investiţii în exploataţii vegetale şi animale.

Turism

 • existenţa unor obiective turistice;
 • legături bune de transport spre zonele turistice din afara comunei (Sibiu, Sighişoara, Mediaş);
 • posibilităţi de vânătoare (mistreţ, căprior, iepuri, fazani, vulpi, lupi) şi pescuit (crap, caras, somn, ştiucă);
 • apropierea de Biertan.

Puncte slabe

Resurse umane

 • îmbătrânirea populaţiei;
 • migrarea forţei de muncă ;
 • scăderea natalităţii;
 • lipsa de centre de orientare profesională;
 • lipsa unui centru de informare şi consiliere pentru cetăţeni;
 • lipsa iniţiativelor din partea tinerilor;
 • lipsa spiritului antreprenorial.

Infrastructura fizică

 • nu exista reţea de alimentare cu apă;
 • starea proastă a drumului comunal spre Dupuş;
 • starea proastă a străzilor din Aţel şi Dupuş;
 • degradarea drumului judeţean dintre Aţel şi DN 14;
 • aglomeraţia mare de case sporeşte riscul de incendii;
 • lipsa unor puncte sanitare moderne în satele aparţinătoare;
 • colmatarea pâraielor.

Mediu

 • inexistenţa unei reţele de tratare şi epurare a apei;
 • poluarea veche de la culoarul Copşa Mică – Mediaş – Sighişoara;
 • lipsa tehnologiilor de reciclare a deşeurilor;
 • lipsa spaţiilor amenajate pentru gunoaie menajere;
 • pânza freatică este deteriorată datorită deversării deşeurilor din decantoarele populaţiei;
 • nu exista educaţie şi respect faţă de protecţia mediului (gunoiul menajer se aruncă la întâmplare, în special la marginile localităţilor şi a apelor curgătoare);
 • nu există sistem de colectare a gunoiului menajer în localitatea Dupuş.

Dezvoltare locală

 • grad redus de asociere a proprietarilor agricoli;
 • nu există reţele de achiziţionare a produselor agricole şi a animalelor;
 • distanţă mare de centrul de judeţ (70 km.);
 • lipsa de specialişti şi de coordonare pentru planurile de afaceri;
 • lipsa promovării programelor de finanţare nerambursabile.

Turism

 • existenţa unei infrastructuri fizice necorespunzătoare şi a unei dotări necorespunzătoare;
 • lipsa promovării potenţialului zonei;
 • lipsa unor pensiuni turistice pe teritoriul comunei care să ofere servicii de cazare şi masă;
 • promovarea slabă a datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor locale.

Oportunităţi

Resurse umane

 • existenţa facilităţilor pentru investitori, angajatori şi angajaţi;
 • legislaţie în favoarea atragerii intelectualilor şi tinerilor în mediul rural (avantaje pentru profesorii sau/şi tinerii care se stabilesc la sat);
 • dezvoltarea resurselor umane în cadrul programelor PHARE şi POS-DRU;
 • implicarea şi colaborarea dintre APL şi societatea civilă şi/sau IMM.

Infrastructura fizică

 • apropierea de oraşele Mediaş şi Sighişoara;
 • existenţa finanţărilor nerambursabile în cadrul programelor post aderare;
 • existenţa unor programe de dezvoltare a infrastructurii la nivel judeţean;
 • înfiinţarea şi dotarea unei formaţii pentru situaţii de urgenţă.

Mediu

 • gospodărirea eficientă a cadrului natural (sol, subsol);
 • implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;
 • mediu optim pentru ferme viticole şi pomicole;
 • posibilităţi de amenajare de platforme de gunoi;
 • reamenajarea şi extinderea zonelor verzi;
 • implicarea copiilor şi tinerilor în activităţi voluntare de educaţie ecologică, plantări de arbori şi igienizare;
 • defrişarea organizată şi raţională a pădurilor;
 • reîmpăduriri în cadrul PNDR.

Dezvoltare locală

 • înfiinţarea unui centru de consultanţă agricolă şi de afaceri;
 • dezvoltarea infrastructurii fizice în mediul rural;
 • dezvoltarea serviciilor sociale;
 • mai bună informare a cetăţeanului prin crearea unui birou de consiliere locală (asistenţă socială, medicală, protecţia muncii, alte informaţii utile);
 • înfiinţarea de IMM-uri (demararea de noi afaceri);
 • accesul la INTERNET este o oportunitate pentru o informare rapidă şi corectă;
 • existenţa unor domenii cu potenţial de absorbţie şi modernizare ridicat (turism, agricultură, meşteşuguri tradiţionale).

Turism

 • promovarea turismului de nişă;
 • calificarea personalului din turism;
 • valorificarea evenimentelor culturale şi tradiţionale;
 • înfiinţarea de pensiuni agro-turistice;
 • organizarea de tabere de vară pentru elevi, studenţi, cetăţeni străini;
 • prezentarea comunei pe pagină de INTERNET şi reînnoirea permanentă a acesteia;
 • încheierea de parteneriate cu localităţi din spaţiul UE.

Ameninţări

Resurse umane

 • scăderea nivelului de calificare profesională a tinerilor;
 • îmbătrânirea populaţiei;
 • menţinerea tendinţelor migraţioniste către centrele urbane şi străinătate.
 • Infrastructura fizică
 • dotare scăzută a localităţilor cu reţele tehnico-edilitare.

Mediu

 • lipsa proiectelor de protecţia mediului;
 • înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu.

Dezvoltare locală

 • lipsa atitudinilor şi practicilor de tip asociativ în agricultură;
 • slaba comercializare a produselor agricole şi artizanale;
 • gradul ridicat de izolare în raport cu cercurile de afaceri.

Turism

 • teama localnicilor faţă de investiţiile turistice;
 • lipsa promovării potenţialului turistic.
Primăria Comunei Ațel
CIF: 4406118
Ațel, Piaţa Regele Mihai I, nr. 388
CP: 557022 Ațel (Sibiu)
Tel: 0269 515 714

primaria_atel@yahoo.com

Sari la conținut Click to listen highlighted text!